توزیع سراسری نهاده های کشاورزی

توزیع سراسری نهاده های کشاورزی


تاریخ انتشار : 1398/05/10

گروه کشاورزی دلتا به همت برادران مجیدی نژاد از سال 1388 تاسیس گردید .این شرکت در زمینه واردات و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی فعالیت دارد . ما در زمینه توزیع برترین نهاده های داخلی و خارجی با شبکه هوشمند و گسترده فروش در ایران همواره میکوشیم تا صنعت کشاورزی را به جایگاه واقعی خود نزدیک کرده و بتوانیم در پیشرفت و بروز رسانی این صنعت گامی مؤثر برداریم.
ادامه مطلب
پخش انحصاری

پخش انحصاری


تاریخ انتشار : 1397/04/25

گروه کشاورزی دلتا به همت برادران مجیدی نژاد از سال 1388 تاسیس گردید .این شرکت در زمینه واردات و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی فعالیت دارد . ما در زمینه توزیع برترین نهاده های داخلی و خارجی با شبکه هوشمند و گسترده فروش در ایران همواره میکوشیم تا صنعت کشاورزی را به جایگاه واقعی خود نزدیک کرده و بتوانیم در پیشرفت و بروز رسانی این صنعت گامی مؤثر برداریم.
ادامه مطلب
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری


تاریخ انتشار : 1396/02/20

گروه کشاورزی دلتا به همت برادران مجیدی نژاد از سال 1388 تاسیس گردید .این شرکت در زمینه واردات و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی فعالیت دارد . ما در زمینه توزیع برترین نهاده های داخلی و خارجی با شبکه هوشمند و گسترده فروش در ایران همواره میکوشیم تا صنعت کشاورزی را به جایگاه واقعی خود نزدیک کرده و بتوانیم در پیشرفت و بروز رسانی این صنعت گامی مؤثر برداریم.
ادامه مطلب
بذربذر کود و محرک های رشدکود و محرک های رشد ادوات کشاورزیادوات کشاورزی سموم دفع آفات کشاورزیسموم دفع آفات کشاورزی سموم کنترل و بهداشت محیطسموم کنترل و بهداشت محیط بسترکشتبسترکشت چسب و رنگ باغبانیچسب و رنگ باغبانی